برگه اطلاعات ایمنی محصولات شرکت نانو کسری

برگه اطلاعات ایمنی (نانو آجر)

حفاظت از پوست: دستکش محافظتی

حفاظت از چشم: عینک کار

حفاظت از تنفس: نیاز نیست

در صورت تماس با پوست: کاملا با آب و صابون بشویید.

درصورت تماس با چشم: چشمها را حداقل 15 دقیقه زیر آب بشویید و به چشم پزشک مراجعه نمایید.

در صورت استنشاق: آرامش خود را حفظ نموده و به فضای باز بروید.

در صورت خوردن و بلعیدن: دهان خود را کاملا با آب بشویید، مقدار زیادی آب بنوشید و به پزشک مراجعه نمایید.

برگه اطلاعات ایمنی (نانو سیمان)

حفاظت از پوست: دستکش محافظتی

حفاظت از چشم: عینک کار

حفاظت از تنفس: نیاز نیست

در صورت تماس با پوست: کاملا با آب و صابون بشویید.

درصورت تماس با چشم: چشمها را حداقل 15 دقیقه زیر آب بشویید و به چشم پزشک مراجعه نمایید.

در صورت استنشاق: آرامش خود را حفظ نموده و به فضای باز بروید.

در صورت خوردن و بلعیدن: دهان خود را کاملا با آب بشویید، مقدار زیادی آب بنوشید و به پزشک مراجعه نمایید.

برگه اطلاعات ایمنی (نانو رزین)

حفاظت از پوست: دستکش محافظتی

حفاظت از چشم: عینک کار

حفاظت از تنفس: نیاز نیست

در صورت تماس با پوست: کاملا با آب و صابون بشویید.

درصورت تماس با چشم: چشمها را حداقل 15 دقیقه زیر آب بشویید و به چشم پزشک مراجعه نمایید.

در صورت استنشاق: آرامش خود را حفظ نموده و به فضای باز بروید.

در صورت خوردن و بلعیدن: دهان خود را کاملا با آب بشویید، مقدار زیادی آب بنوشید و به پزشک مراجعه نمایید.

برگه اطلاعات ایمنی (پاک کننده شوره)

حفاظت از پوست: دستکش محافظتی

حفاظت از چشم: عینک کار

حفاظت از تنفس: ماسک ضدگاز

در صورت تماس با پوست: سریعا با آب و صابون بشویید و در صورت التهاب به پزشک مراجعه نمایید.

درصورت تماس با چشم: چشمها را حداقل 15 دقیقه زیر آب بشویید و فورا به چشم پزشک مراجعه نمایید.

در صورت استنشاق: سریعا محل را ترک نموده و در فضای آزاد قرار بگیرید و سپس به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت خوردن و بلعیدن: دهان خود را کاملا با آب بشویید، مقدار زیادی آب بنوشید و به پزشک مراجعه نمایید.

شرکت نانوکسری با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه تولید مواد نانو تکنولوژی محافظ نمای ساختمان با بهره گیری از دانش روز دنیا، مواد اولیه اروپایی و همچنین اخذ استاندارد و تاییدیه های معتبر، نامی شناخته شده در صنعت ساختمان کشور می باشد.